Νέος νιαύσιος Στέφανος
Περιέχων Ἀπολυτίκια, Κοντάκια καὶ
Μεγαλυνάρια τοῦ ὅλου Ἐνιαυτοῦ 

ΕΚΔΟΣΙΣ Β΄
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ

Ἑβδομαδάριον
Περιέχον τοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ
τὰς Παρακλήσεις ἑκάστης ἡμέρας
τῆς ἑβδομάδος 

ΕΚΔΟΣΙΣ Β΄

Θεοτοκάριον
Περιέχον κανόνας εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους,
πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον,
ποιηθέντας ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ
Ὑμνογράφου Γέροντος Γερασίμου,
ψαλλομένους δὲ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν
Ἡ Ἁθωνιάδα Ἁκαδημία
κατὰ τὴ Δεύτερη Περίοδο (1842-1940)

Ἐγχειρίδιο Ἁγιορειτικῆς Ἱστορίας
ὑπὸ Νικηφόρου Ἱερομονάχου
Μικραγιαννανίτου
Ἄθως, Ὄρος τὸ Ἅγιον
Ἐγχειρίδιο Ἁγιορειτικῆς Ἱστορίας
ὑπὸ Νικηφόρου Ἱερομονάχου
Μικραγιαννανίτου 

ΕΚΔΟΣΙΣ Β΄

Τὸ Ἅγιον Ὄρος Ἄθως
Ἔγχρωμο ἱστορικὸ λεύκωμα Ἁγίου Ὄρους 

Κυκλοφορεῖ καὶ στὰ
Ἀγγλικά, Γερμανικά, Ἰταλικά, Ῥωσικά